नदी जन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०५।२३)