नगरपालिकाबाट शैक्षणिक अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण l