नगरपालिकाको आठाैँ नगर सभामा आ.व. ०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै सभाका उपाध्यक्ष एबं नगर उपप्रमुख श्री इच्छा कुमारी गुरुङज्यू, (१० आषाढ, २०७८)