आज मिति २०७९ आषाढ १० गते सिद्धिचरण नगरपालिकाको दशौँ नगर सभामा नगर संचालन सम्बन्धी कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुहुँदै आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू श्री विनोद कुमार दाहालज्यू l