एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमवाली, २०७५" 11/30/2018 - 20:05 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमवाली, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७५" 11/29/2018 - 19:43 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 19:28 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 19:25 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "सहकारी ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 19:23 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 19:21 PDF icon सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 19:19 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "बिज्ञापन कर निर्देशिका, २०७५" 11/29/2018 - 19:11 PDF icon बिज्ञापन कर निर्देशिका, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५" 11/29/2018 - 19:09 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 19:07 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf

Pages