सेफ हाउस तथा नगरपालिका अन्तरगतका वडा नं. ५, वडा नं. ७, वडा नं. ११ र वडा नं. १२ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।