सूचना सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।