सूचना सहायकको प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र कम्प्युटरको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।