सूचना प्रविधि अधिकृतको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।