सूचना टाँस गरी सोको जानकारी पठाई दिनुहुन (वडा कार्यालय १२ वटै सिद्धिचरण न.पा.)