सुपरीवेक्षक र गणक (सेवा करार) पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l