सुपरिवेक्षक र गणक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-१९)