सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१०/०५)