सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।