सहायकस्तर पाचौ तह, सव इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको सेवा सम्बन्धी बिषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।