सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना, (भावना सप्लायर्स, उदयपुर) ।