सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (जे.पी. लगलगे कन्सट्रक्सन जे.भी.)