सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना, (अप्सरा एण्ड अनिल सप्लायर्स प्रा.लि.) l