शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/०२/०७)