विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको सूचना (२०७७/१०/०७)