मिति २०७५/०१/२८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय