मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।