माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना ।