मनोसामाजिक कार्यकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l