मध्यम प्रविधियुक्त बहुउदेश्यीय फलफुल नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति (२०७८/०९/१६)