बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०२/१६)