फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र (Grading Center) ब्यबस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बधी सार्वजनिक सूचना ।