प्राथमिक तहका शिक्षकलाई पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।