प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी पशुसेवा शाखाको सूचना ।