प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना । (२०७७/११/२३)