निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l