निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।