नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।