जस्तापाता खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।