छात्राहरुको विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन (सगरमाथा जनता मा.वि. फिडर छात्रावास सि.न.पा. १२ ओखलढुंगा )