कृषि तथा पशुसेवा प्राबिधिक पदहरुको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।