कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।