कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।