इच्छुक विवाहित छात्राहरुलाई छात्रबृत्तिका लागि रितपूर्वक आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।