आठौँ नगर सभा बैठकमा नगर सभा सदस्यज्यूहरु उपस्थित भई दिनुहुन l