अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा स्थगित गरिएको सूचना ।