७५ प्रतिशत अनुदानमा मौरी गोला सहित आधुनिक घार तथा सामाग्री वितरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी ।

Supporting Documents: