५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औँजार माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।