५०% अनुदानमा पशुपन्छी पालक कृषक समूहमा थलो सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना ।