५०% अनुदानमा पशुपंक्षी फर्म सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना l