स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ माघदेखि ०७८ चैत्र मसान्तसम्म)