स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०८/१५)