सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: