सुपरिवेक्षक र गणक पदको (Short List) प्रकाशन गरिएको सूचना l