सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम l